syncretism

ภาพถ่าย syncretism Syncretism เป็นแนวคิดที่กว้างมากนิยามซึ่งสามารถพบได้ในสาขาวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ในความหมายทั่วไป syncretism หมายถึงการทำงานร่วมกันสับสนสับสนผสมผสาน มันเป็นการดีกว่าที่จะกำหนดแนวคิดนี้ให้สอดคล้องกับเขตข้อมูลเฉพาะที่มันถูกนำไปใช้ ในทางศิลปะนั้น syncretism ปรากฏตัวในการผสมผสานของภาพต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้ซึ่งเป็นองค์ประกอบดั้งเดิมในปรากฏการณ์

ในปรัชญา syncretism หมายถึงการผสมผสานของทฤษฎีและหลักการที่ขัดแย้งกันหลายอย่างในระบบเดียว แต่หากไม่รวมเข้าด้วยกันมันก็เป็นการรวมตัวกันของการผสมผสานที่มองข้ามความแตกต่างในหลักการที่แตกต่างกัน

слияние абсолютно разных религиозных направлений, вероучений и культовых направлений. ในศาสนา syncretism เป็นการ รวมกันของแนวโน้มทางศาสนาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงลัทธิและแนวโน้มทางศาสนา

обозначает объединение в единой форме нескольких обозначений, распределенных между разными формами в соотношении к более ранним этапам истории развития языка, эти формы многозначные, полифункциональные. Syncretism ในภาษาศาสตร์ หมายถึงการรวมกันในรูปแบบเดียวของการกำหนดหลายกระจายระหว่างรูปแบบที่แตกต่างกันในความสัมพันธ์กับขั้นตอนก่อนหน้าของประวัติศาสตร์ของการพัฒนาของภาษารูปแบบเหล่านี้มีหลายค่ามัลติฟังก์ชั่ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของการสะสมของความหมายไวยากรณ์ซึ่งใช้ในความหมายเดียวกันกับแนวคิดของ syncretism ในภาษาศาสตร์และแสดงหลายกรัมประเภทไวยากรณ์ที่แตกต่างกันสำหรับตัวบ่งชี้แยกกันไม่ออกหนึ่ง

обозначает нерасчлененность психических процессов в ранний период развития ребенка. Syncretism ในด้านจิตวิทยานี้ หมายถึงลักษณะที่ไม่มีการแบ่งแยกของกระบวนการทางจิตในช่วงต้นของการพัฒนาเด็ก มันเป็นที่ประจักษ์โดยแนวโน้มของความคิดของเด็กที่จะรวมปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในหมู่พวกเขาเองโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอสำหรับเรื่องนี้ นักวิจัยหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าปรากฏการณ์นี้ในด้านจิตวิทยาของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้การแยกออกจากกันของภาพทางประสาทสัมผัสของวัตถุโดยไม่เน้นและมีความสัมพันธ์กับการเชื่อมต่อและองค์ประกอบภายใน เด็กที่ใช้การเชื่อมต่อของการแสดงผลสำหรับการเชื่อมต่อของวัตถุโดยไม่รู้ตัวถ่ายโอนความหมายของคำไปยังสิ่งที่เกี่ยวข้องภายนอกเท่านั้น การเลือกการเชื่อมต่อแบบ syncretic ที่จะสอดคล้องกับความเป็นจริงในภายหลังจะทำให้เด็กเรียกคืนความหมายที่แท้จริงของคำศัพท์สำหรับตัวเขาเอง

– значит отсутствие различий явлений культуры. Syncretism ในการศึกษาทางวัฒนธรรม หมายถึงการขาดความแตกต่าง ใน ปรากฏการณ์ ทางวัฒนธรรม

характеризуется слитностью искусства, познавательной деятельности, магии. syncretism ของวัฒนธรรมดั้งเดิมมี ลักษณะร่วมกันของศิลปะกิจกรรมทางปัญญาและเวทมนตร์ นอกจากนี้ syncretism ในการศึกษาวัฒนธรรมเป็นส่วนผสมภายนอกของความหลากหลายขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นลักษณะระดับสูงของการผสมผสานและการสำแดงในเครื่องบินที่แตกต่างกันของวัฒนธรรม

syncretism ของวัฒนธรรมดั้งเดิมจะถูกกำหนดในสามทิศทาง ก่อนอื่น syncretism เป็นเอกภาพของมนุษย์และธรรมชาติ ประการที่สองมันปรากฏตัวเป็นธรรมชาติที่ไม่มีการแบ่งแยกของระบบจิตวิญญาณวัสดุและศิลปะของวัฒนธรรม ประการที่สามการรวมตัวกันของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมนั้นเป็นกิจกรรมทางศิลปะที่ถักทอเป็นวัสดุและกระบวนการผลิตอย่างแยกไม่ออก

Syncretism ในปรัชญาคือ

ในปรัชญา syncretism เป็นลักษณะที่สำคัญที่รวมทิศทางปรัชญาต่าง ๆ ในระบบเดียว แต่ไม่รวมพวกเขาและสิ่งนี้แตกต่างจากการผสมผสาน แม้ว่าแนวความคิดของ syncretism นั้นจะอยู่ใกล้เคียงกัน แต่ผสมผสานกับความช่วยเหลือของการวิจารณ์แยกแยะหลักการพื้นฐานจากระบบที่แตกต่างกันและเชื่อมต่อพวกเขาทั้งหมด

Syncretism ตรงกันข้ามกับ eclecticism เชื่อมต่อหลักการต่าง ๆ แต่การรวมกันที่แท้จริงของพวกเขาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อพวกเขาในความสามัคคีภายในด้วยความขัดแย้งซึ่งกันและกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Philo of Judea และนักปรัชญาคนอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการพยายามเชื่อมต่อปรัชญากรีกและแนวโน้มปรัชญาตะวันออก มีแนวโน้มเดียวกันในหมู่ผู้สนับสนุนของเหตุผล

ศาสนา - ปรัชญา syncretism รวมไสยลึกลับเวทย์มนต์และทิศทางอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างจากทิศทางทางศาสนาแบบดั้งเดิม แนวคิดดังกล่าวรวมองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจากศาสนาต่าง ๆ พร้อมกับความรู้พิเศษทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา syncretism ดังกล่าวสามารถสังเกตได้ในพื้นที่เช่นเหตุผลปรัชญา Alexandrian, ยาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีของ Blavatsky, มานุษยวิทยาของ Agni Yoga Roerichov หรือ Rudolf Steiner จากคำสอนทางศาสนาและปรัชญาแบบชอนจ์ซิกการเคลื่อนไหวทางศาสนาเริ่มปรากฏให้เห็น ตัวอย่างเช่นบนพื้นฐานของ Blavatsky Theosophy การเคลื่อนไหวทางศาสนาลึกลับมากกว่าหนึ่งร้อยปรากฏขึ้น

Syncretism เป็นหลักการที่กำหนดว่าบุคคลเกี่ยวข้องกับโลกรอบตัวเขาอย่างไรเขาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ทำซ้ำ มันเป็นลักษณะสำคัญของการขาดการกระจายตัวของรังสีมันขาดความเข้าใจว่าโลกแตกต่างกันอย่างไรปรากฏการณ์ต่าง ๆ จากตรรกะคู่ตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามในความผิดปกติสมบูรณ์พร้อมกัน (เช่นการขาดตรรกะต้องห้าม) ในคำจำกัดความของปรากฏการณ์ บนหลักการทุกอย่างและทุกอย่าง

ได้อย่างรวดเร็วก่อนความคิดดังกล่าวดูเหมือนว่าไร้สาระ เพราะในความเป็นจริงมันเป็นไปได้อย่างไรที่จะแบ่งโลกออกเป็นหมวดหมู่ของความดีและความชั่วโดยพลการและในเวลาเดียวกันที่จะเชื่อว่าความแตกต่างดังกล่าวเป็นลักษณะของโลกแห่งความจริง แต่เรื่องไร้สาระนั้นเป็นไปได้ภายใต้สถานการณ์เดียว: ถ้าตามตรรกะนี้ทุกปรากฏการณ์ของโลกเป็นมนุษย์หมาป่านั่นคือมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นมันมีความสามารถที่จะกลายเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกว่ามันอย่างแท้จริง

ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคนคิดโดยตรรกะผกผัน ตัวอย่างเช่นในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีการตีความเช่น: หินอาจเป็นโทเท็มหมีสามารถเป็นพี่ชายหมาป่าที่มีชีวิตสามารถถูกฆ่าโดยคนได้นกแก้วสามารถเป็นเพียงมนุษย์ได้คนงานสามารถเป็นศัตรูพืชได้

การคิดเชิงปรัชญาช่วยให้ผู้คนคิดเช่นนั้นเพราะมีความแตกต่างในวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นประสบการณ์สะสมของมนุษยชาติผู้คนและประสบการณ์ของบุคคลนั้นเองและการปรากฎการณ์ของปรากฏการณ์ สิ่งนี้ช่วยให้แต่ละคนสามารถตีความทุก ๆ วันปรากฏการณ์ที่สำคัญสำหรับเขาในความคิดของวัฒนธรรมโดยที่สามารถเปรียบเทียบปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบเฉพาะของวัฒนธรรมนี้และค่าของมันคือ "เล่น" โดยเสาของฝ่ายค้านแต่ละ ความสำคัญของปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในหัวอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมของบุคคลนั้นมีการรับรู้และคิดทบทวนอย่างต่อเนื่อง

หากบุคคลนั้นไม่มีความสามารถเขาจะไม่เป็นคนที่มีความคิดในเชิงปรัชญา

Syncretism เป็นลักษณะสำคัญของชีวิตสังคมวัฒนธรรมปรัชญาที่เกิดขึ้นจากความปรารถนาของบุคคลจะถูกรวมเข้ากับจังหวะทางธรรมชาติและสังคมที่สำคัญที่สุดสำหรับเขา มันไม่ได้เป็นอิสระแยกจากความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดของมนุษย์ มันเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาที่จะวิเคราะห์ทุกความแตกต่างผ่านความรุนแรงของอันตรายของการคว่ำบาตรตัดการเชื่อมต่อกับจักรวาลโลกรอบตัวเขาด้วยตัวเขาเองและวิญญาณของเขา

Syncretism ถูกเปิดเผยว่าเป็นสาเหตุของความรู้สึกไม่สบายใจของรัฐเป็นแรงจูงใจสำหรับกิจกรรมมากขึ้นมุ่งเน้นไปที่การเริ่มต้นและการมีส่วนร่วมเข้าร่วมทั้งหมด Syncretism ไม่แยกความแตกต่างสากลจากบุคคล ปรากฏการณ์เดียวที่สำคัญคือสัญญาณสำหรับบุคคลที่ระบบการพิจารณาและการเป็นตัวแทนที่ไม่มีการแบ่งแยกแต่ละบุคคลเกิดขึ้นในจิตสำนึก ที่นี่เรายังเข้าใจถึงแนวโน้มที่จะกลับไปสู่อดีตโดยส่วนใหญ่ผ่านความกลัวว่าจะถูกแยกออกจากทั้งหมดการมุ่งเน้นที่การกลับไปสู่โทเท็มผู้นำระเบียบสังคม เพียงแค่นี้แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานของมนุษยชาติ syncretic ซึ่งถ้ามันออกจากปรัชญาของ syncretism อย่างน้อยก็ไม่ได้ลองใช้ฐานรากของมันเพื่อกลับไปยังสถานะดังกล่าวซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการปฐมนิเทศอุดมการณ์ - อุดมการณ์

ลัทธิความเชื่อทางศาสนา

ในศาสนาปรากฏการณ์นี้หมายถึงความสับสนและการผสมอนินทรีย์ของแนวโน้มทางศาสนาที่หลากหลายตำแหน่งทางศาสนาและลัทธิในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของศาสนาในการพัฒนาทางประวัติศาสตร์เช่นชินโต

Syncretism ในศาสนาเป็นการเชื่อมโยงในการรวมกันของคำสอนทางศาสนาที่หลากหลายของธรรมชาติมานุษยวิทยาและจักรวาลวิทยา

แนวคิดของการประสานทางศาสนากับข้อ จำกัด ของการประยุกต์ใช้ในการศึกษาศาสนาเป็นเรื่องของการสนทนา มีมุมมองตามที่ทุกศาสนามีอยู่ว่าเป็น syncretic เพราะเป็นผลมาจากการพัฒนาของพวกเขาได้รับอิทธิพลจากศาสนาอื่น ๆ ที่ถูกเปิดเผย เพื่อที่จะรับมือกับเรื่องของการสนทนานี้เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างในแนวความคิดของตัวเองตามลักษณะต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับของ syncretism

นอกจากนี้ยังมีคำถามที่ถกเถียงกันอยู่ว่าคำว่า "syncretism ทางศาสนา" และแนวคิดของ "ศรัทธาคู่" (การรวมกันของความเชื่อขั้นพื้นฐานและองค์ประกอบจากความเชื่ออื่น ๆ ) มีความหมายเหมือนกัน ในโลกสมัยใหม่แนวคิดนี้ได้รับการปฏิบัติทั้งในเชิงลบและในเชิงบวกขึ้นอยู่กับทิศทางที่พูดในประเพณีทางศาสนาหรือวิทยาศาสตร์

นักศาสนศาสตร์ออร์โธดอกซ์พิจารณาการรวมตัวทางศาสนาแบบภายนอกเทียมและอนินทรีย์ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนและแม่นยำเกี่ยวกับรากฐานทางจิตวิญญาณและพิจารณาว่าไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

นักโฆษณาสาธารณะบางครั้งใช้คำว่า "ศาสนา syncretism" ในความหมายของทุกศาสนา

นอกจากนี้ยังควรให้ความสนใจกับความจริงที่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่างแนวความคิดทางศาสนาและศาสนาพหุนิยมซึ่งหมายถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเงียบ ๆ หรือแยกพื้นที่ที่มีอิทธิพลและอิทธิพลระหว่างความเชื่อของแต่ละบุคคลหรือหลายศาสนา

ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของศาสนามีปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่รู้จักกันดีเช่น syncretism ทางศาสนา ตั้งแต่ยุคดั้งเดิมที่สุดจนถึงการเคลื่อนไหวทางศาสนาที่ทันสมัยล่าสุด มันแสดงในการรวมกันของคำสอนหลักคำสอนที่หลากหลายและตำแหน่งทางศาสนาจากแนวโน้มทางศาสนาต่างๆกำหนดข้อกำหนดหลักของความเชื่อ

ประวัติศาสตร์ในขนมผสมน้ำยาศาสนา syncretism เป็นที่แพร่หลายมากในรัฐอินคาในขณะที่การรวมตัวกันของเทพบนดินแดนพิชิตในการบูชาทางศาสนาของตัวเองได้รับการสนับสนุนแม้ในระดับนโยบายของรัฐ

ในช่วงต้นยุคกลาง Manicheanism กลายเป็นที่แพร่หลายซึ่งต่อมาประจักษ์มีอิทธิพลในยุคบาปชอนยุค

ในช่วงยุคใหม่มีการเคลื่อนไหวทางศาสนาแบบชอนประสาทจำนวนมากปรากฏขึ้น ในบรรดาผู้ที่เพิ่งเกิดขึ้นและได้รับการเคลื่อนไหวทางศาสนาอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นลักษณะ syncretism ทางศาสนา

ลัทธิศาสนาจีนพบต้นกำเนิดในประวัติศาสตร์โบราณ สงครามพันปีระหว่างผู้สนับสนุนลัทธิขงจื๊อลัทธิเต๋าทางศาสนาและพุทธศาสนาแสดงให้เห็นว่าไม่มีคำสอนใดที่สามารถกลายเป็นสิ่งเดียวที่จะผลักดันทิศทางการแข่งขันออกจากขอบเขตที่เฉพาะเจาะจงนี้ และการเคลื่อนไหวเหล่านี้ในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้เป็นศาสนาที่มีการชี้นำโดยองค์เดียวตามลำดับสิ่งนี้ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ของการประนีประนอม ดังนั้นในช่วงประมาณปลายยุคของถังจึงมีการรวมลัทธิทางศาสนาของจีนขึ้น นี่เป็นทิศทางที่ไม่ซ้ำใครที่รวมคำสอนทางศาสนาทั้งหมดและที่สังคมวิทยาและศีลธรรมทางการเมืองถูกนำเสนอเพื่อขงจื้อทุกวันทุกวันกังวลคนที่น่าตื่นเต้นสำหรับพุทธศาสนาซึ่งซึมซับมรดกและประสบการณ์จากปรัชญาลัทธิเต๋าโบราณหลักคำสอนของความหมายและปัญหาของชีวิต นอกจากนี้ศาสนาพุทธยังมีส่วนร่วมในการปลอบโยนผู้ถูกกดขี่และความชอบธรรมของโลก แม้ว่าคณะลูกขุนของขบวนการปรัชญาและศาสนาทั้งสามคนยังคงทะเลาะกันเองในใจของผู้เชื่อสามัญทั้งสามคนก็เข้ากันได้อย่างอิสระกับแพนธีออนของพวกเขา ระบบความเชื่อแบบชนวนชนวนเดียวกันได้พัฒนาขึ้นในประเทศอื่น ๆ ด้วยทรงกลมวัฒนธรรมจีนที่มีลักษณะเฉพาะลัทธิเต๋าของพวกเขาเท่านั้นที่ถูกแทนที่ด้วยความเชื่อของคนต่างชาติในท้องถิ่นเช่นในญี่ปุ่น - มันคือชินโต


ชม: 11 069

แสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ

คำขอใหญ่สำหรับทุกคนที่ถามคำถาม: ก่อนอื่นให้อ่านความคิดเห็นทั้งหมดเนื่องจากเป็นไปได้มากที่สุดตามสถานการณ์ของคุณหรือที่คล้ายกันมีคำถามอยู่แล้วและคำตอบที่เกี่ยวข้องของผู้เชี่ยวชาญ คำถามที่มีการสะกดและข้อผิดพลาดจำนวนมากโดยไม่มีช่องว่างเครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ จะไม่ถูกนำมาพิจารณา! หากคุณต้องการคำตอบให้ใช้ปัญหาในการเขียนอย่างถูกต้อง